Numer wpisu:4781

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:02/29/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5665/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Sebastian Wasilewski - IT COMPUTERS z siedzibą w miejscowości Bystra

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. O zmianie Cennika Abonent zostanie powiadomiony w okresie minimum 30 dni przez datą jego obowiązywania"

Uwagi:Na skutek sprzeciwu pozwanego SOKiK wyrokiem z dnia 29 lutego 2013 r. utrzymuje w mocy w całości wyrok zaoczny z dnia 19 lutego 2012 r.

Branża:Usługi internetowe


Powrót