Numer wpisu:3016

Data wpisu:04/11/2012

Data wydania wyroku:04/09/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 959/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Monika Kuźbińska, Mariusz Kuźbiński

Oznaczenie pozwanego:Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki. Wysokość ustalonego oprocentowania może ulec zmianie w przypadku zmiany o co najmniej 0,25 punktu procentowego jednego z niżej wymienionych czynników
1/ stawek WIBOR
2/ stopy procentowej bonów skarbowych 52-tygodniowych
3/ stopy redyskonta weksli NBP
4/ stopy procentowej kredytu lombardowego NBP
5/ wysokości stopy rezerw obowiązkowych
Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem wejścia w życie w bankach Uchwały Zarządu Banku zmieniającej wysokość stopy procentowej"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2010 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 775/10) Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2011 r. (Izba Cywilna - sygn. akt ICSK 310/11) o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej

Branża:Usługi bankowe

Wyrok:

Powrót