Numer wpisu:1439

Data wpisu:06/12/2008

Data wydania wyroku:04/27/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 14/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wawel Service Sp. z o. o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Przedmiotowy lokal zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. Sprzedający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w układzie architektonicznym, dokumentacji projektowej oraz w układzie zagospodarowania terenu, o ile okażą się one niezbędne ze względu na realizację inwestycji. Zmiany dotyczyć mogą w szczególności rozmieszczenia planów instalacyjnych, zastosowania określonej technologii oraz materiałów budowlanych, a także rozmieszczenia oświetlenia, układów ciągów pieszo - jezdnych oraz zieleni, na terenie objętym inwestycją. Zmiany takie nie stanowią zmiany treści niniejszej umowy. "

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót