Numer wpisu:4761

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:05/28/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2566/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielcza Kasa Oszczęgnościowo - Kredytowa im. Św. Jana z Kęt w Rumi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 25 pkt 2. W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (...)."

Branża:Usługi finansowe


Powrót