Numer wpisu:342

Data wpisu:03/01/2005

Data wydania wyroku:12/29/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 112/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Gmina Sosnowiec

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne najemca wykonywać będzie na własny koszt po uprzednim uzyskaniu zgody wynajmującego bez prawa do zwrotu nakładów po zakończeniu stosunku najmu”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót