Numer wpisu:5738

Data wpisu:08/05/2014

Data wydania wyroku:01/22/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 4313/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Sun House Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"

Branża:Inne usługi


Powrót