Numer wpisu:7086

Data wpisu:03/21/2018

Data wydania wyroku:03/23/2017

Sygnatura akt: XVII AmC 3006/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Cyryl Cyberski

Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy strony oddadzą pod rozstrzygnięciem właściwemu sądowi powszechnemu we Wrocławiu."

Branża:Nieruchomości


Powrót