Numer wpisu:4514

Data wpisu:04/22/2013

Data wydania wyroku:03/04/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3556/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Mariola Jasek

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"

Branża:Inne usługi


Powrót