Numer wpisu:4059

Data wpisu:11/27/2012

Data wydania wyroku:05/12/2011

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 35/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Sylwia Bernacka

Oznaczenie pozwanego:J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Cena podlega waloryzacji o wskaźnik inflacji GUS (z wyłączeniem sytuacji, gdy stawka GUS jest ujemna) począwszy od (...) dnia od rozpoczęcia budowy, liczonej od kwoty jaka pozostała do zapłaty do pełnej wartości umowy. Cena wskazana w ust. 1 będzie waloryzowana wg zasad określonych w n/n ustępie nie dłużej niż w terminie wskazanym w § 6.1.2"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 15 maja 2012 r. sygn. akt VI ACa 1276/11

Branża:Nieruchomości


Powrót