Numer wpisu:1595

Data wpisu:05/15/2009

Data wydania wyroku:11/12/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 113/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Małopolska Kompania Deweloperska Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Termin, określony w ust. 1 może ulec zmianie z powodów niezależnych od Inwestora, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności, wymagających akceptacji instytucji lub urzędów (np. wydanie zgody na użytkowanie Budynku) lub opóźnienia w uiszczeniu ceny kupna przez Kupującego. Przesunięcie terminu do trzech miesięcy nie stanowi zwłoki inwestora."

Branża:Nieruchomości


Powrót