Numer wpisu:5147

Data wpisu:08/07/2013

Data wydania wyroku:01/23/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2700/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Angell Nyga

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu, klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia ustalonego w § 3"

Branża:Nieruchomości


Powrót