Numer wpisu:842

Data wpisu:08/25/2006

Data wydania wyroku:06/21/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 76/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„(...) Ewentualne zmiany hotelu/apartamentu lub miejscowości noclegowej mogą wyniknąć jedynie z przyczyn leżących po stronie kontrahentów biura (...). Jeżeli zmiany te nie spowodują zasadniczych zmian w programie imprezy ani standardzie imprezy, klient zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tytułu tych zmian”

Branża:Turystyka

Wyrok:

Powrót