Numer wpisu:4678

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:11/21/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1165/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Eterna z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Danuta Wybraniec - F.H.U. Danko Danuta Wybraniec z siedzibą w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ewentualne spory będą rozwiązywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe, rozstrzygnie je Sąd właściwy dla siedziby F.H.U. Danko"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót