Numer wpisu:2444

Data wpisu:07/19/2011

Data wydania wyroku:04/08/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1154/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Janusz Małecki i Sławomir Sujkowski - Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c. z siedzibą w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W każdej chwili Uczestnk może zrezygnować z udziału w wyjeździe, o tym fakcie jednak musi niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować B.P.T. ARCUS. Ze względu na poniesione koszty B.P.T. ARCUS zmuszone jest do pobrania rekompensaty finansowej i tak w wypadku rezygnacji:
- do 30 dni B.P.T. ARCUS zwraca kwotę nam wpłaconą pomniejszoną o zaliczkę,
- między 30 a 21 dniem przed terminem wyjazdu B.P.T. ARCUS potrąca 50% ceny imprezy,
- między 20 a 14 dniem przed terminem wyjazdu B.P.T. ARCUS potrąca 80% ceny imprezy,
- poniżej 14 dnia nie zapewniamy zwrotu wpłaconej nam sumy."

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 września 2010 r.

Branża:Turystyka


Powrót