Numer wpisu:209

Data wpisu:01/06/2005

Data wydania wyroku:11/18/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 49/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Pośrednictwo i Obrót Nieruchomościami Alians s.c. T. Zobek, R. Leśniak w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku zwolnienia przez Pośrednika nabywcy (najemcy) deklarującego pisemną wolę zakupu (najmu) za cenę ofertową lub do niej zbliżoną nie niższą niż 10% oraz odmowy sprzedaży przez Zamawiającego za w/w kwotę – prowizja jest płatna w 100% ustalonej kwoty prowizji, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia woli zakupu lub 7 dni od dnia rozwiązania tej umowy. A po tym terminie 6% ceny ofertowej nieruchomości a w przypadku najmu – trzykrotną wartość czynszu”

Branża:Nieruchomości


Powrót