Numer wpisu:4111

Data wpisu:12/11/2012

Data wydania wyroku:08/02/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3754/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Home Broker Nieruchomości SA w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej, o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuacji, gdy w czasie obowiązywania niniejszej Umowy lub po jej zakończeniu, dojdzie do zawarcia umowy, której mowa w ust.1 powyżej, pomiędzy zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, a krewnym lub powinowatym Klienta, lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w której Klient jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem Zarządu"

Branża:Nieruchomości


Powrót