Numer wpisu:764

Data wpisu:06/20/2006

Data wydania wyroku:04/07/2006

Sygnatura akt:Sygn. Akt XVII AmC 44/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Piotr Olaf Baryła-Barycki– Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w § 1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika z kontrahentem skierowanym przez Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio - tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem Oferujący zapłaci Pośrednikowi poza prowizją odsetki umowne w wysokości 0,5% słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od dnia zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży, zamiany, wynajmu bądź dzierżawy”.

Branża:Nieruchomości


Powrót