Numer wpisu:4917

Data wpisu:06/17/2013

Data wydania wyroku:03/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3761/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Sylwia Krawczyk

Oznaczenie pozwanego:METROHOUSE & PARTNERZY S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Nieruchomości w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia tego pozwu"

Branża:Nieruchomości


Powrót