Numer wpisu:2713

Data wpisu:12/28/2011

Data wydania wyroku:07/06/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2053/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:Budomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odstąpienia przez Spółkę od umowy z przyczyn leżących po stronie kupującej, określonych w ust. 2 tego paragrafu, Spółka może żądać zapłaty przez stronę kupującą kary umownej w wysokości 5 % (pięć procent) należności Spółki wymagalnych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie mniejszej jednak niz 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych). Spółka może dokonać potrącenia należnej kary z kwoty zwracanych stronie kupującej zaliczek."

Branża:Nieruchomości


Powrót