Numer wpisu:2588

Data wpisu:10/03/2011

Data wydania wyroku:07/15/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2197/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z/s w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Poltur Polska sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze

Postanowienie uznane za niedozwolone:"O zmianie wysokości ceny Organizator informuje Klienta w formie pisemnej. Wzrost cen o więcej niż 10% ceny imprezy wynikającej z umowy upoważnia klienta do udostępnienia od umowy w terminie 5 dni od daty poinformowania go o wzroście cen pod rygorem uznania, iż Klient zaakceptował zmianę warunków umowy"

Branża:Turystyka


Powrót