Numer wpisu:4737

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:02/13/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1861/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Jerzy Szostak

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót