Numer wpisu:1712

Data wpisu:10/30/2009

Data wydania wyroku:02/22/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 117/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie i Reasekuracji S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo: (…) b) w wyniku podróży łodzią podwodną, lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu w charakterze pasażera lub innym, z wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich linii lotniczych odbywanego na ustalonej trasie i według zaplanowanego rozkładu."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót