Numer wpisu:112

Data wpisu:08/20/2004

Data wydania wyroku:03/10/2004

Sygnatura akt: Sygn. akt XVII Amc 34/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zleceniodawcę zobowiązuje się on niezawierania umów przenoszących prawo własności nieruchomości (mieszkania) z osobami, które zostały wskazane przez Pośrednika jako sprzedającymi, figurującymi w rejestrze Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 3 pkt 2 w potrójnej wysokości liczonej od ceny ofertowej ustalonej dla danej nieruchomości (mieszkania). Powyższe postanowienie obejmuje również członków rodziny, krewnych, znajomych, itp.”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót