Numer wpisu:6597

Data wpisu:09/05/2016

Data wydania wyroku:05/23/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 26/15

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Katarzyna Siennicka-Pioch, Bogdan Siennicki-Pioch

Oznaczenie pozwanego:"Leśna Polanka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony zgodnie postanawiają, że każdej z nich należna będzie tylko jedna kara umowna w przypadku jednoczesnego zaistnienia zdarzeń uzasadniających naliczenia każdej z kar przysługujących za nienależyte wykonanie zobowiązania lub niewykonanie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. Podobnie w przypadku zbiegu prawa Sprzedającego lub naliczenia odsetek i kary umownej, Sprzedający uprawniony będzie do żądania zapłaty przez Kupującego albo należnych odsetek, albo kary umownej. Wybór żądania prawa podlegającego zbiegowi leży po stronie uprawnionego"

Branża:Nieruchomości


Powrót