Numer wpisu:2001

Data wpisu:08/23/2010

Data wydania wyroku:06/10/2008

Sygnatura akt:XVII AmC 300/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Sławomir Matera

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa Spółka Akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"1. W razie powstania szkody polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu (wyposażenia dodatkowego) ubezpieczyciel ustala w ocenie technicznej:
1. zakres uszkodzeń, których powstanie pozostaje w związku przyczynowym ze zdarzeniem, za którego następstwo Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność,
2. części pojazdu podlegajace wymianie lub naprawie w następstwie tego zdarzenia,
3. czas robocizny niezbędny do wykonania naprawy,
4. maksymalne stawki za roboczogodzinę naprawy,
5. zużycie eksploatacyjne części pojazdu (ogumienia, tłumików, katalizatorów, akumulatora itd.)
Ubezpieczyciel uwzględnia koszty naprawy dokonanej wyłącznie w zakresie określonym w ocenie technicznej i technologicznie koniecznej w związku ze szkodą, udokumentowane imiennymi rachunkami.
i
2. Jeżeli naprawa pojazdu nie została udokumentowana imiennymi rachunkami wysokość odszkodowania nie uwzględnia podatku VAT"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny, z dnia 27 maja 2009 r. (sygn. akt VI ACa 1473/08)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót