Numer wpisu:271

Data wpisu:02/22/2005

Data wydania wyroku:11/24/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 71/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Jacek Banaszak i Zbigniew Olejnik Przedsiębiorstwo Budowlane „Warta” Spółka cywilna w Różankach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku § 6 pkt 2b) spółka dokona rozliczenia w ciągu 30 dni z Kupującym, obciążając go odsetkami wg § 4 pkt 2 oraz pobierze odszkodowanie umowne w wysokości 10% planowanego kosztu lokalu i dokona zwrotu na rzecz Kupującego w ciągu 90 dni”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót