Numer wpisu:2748

Data wpisu:12/28/2011

Data wydania wyroku:04/28/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 514/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Operator może, według własnego wyboru, rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, lub zawiesić świadczenie Usług telekomunikayjnych bez odszkodowania w przypadku: działania na szkodę Opertora niezgodnie z prawem lub umową [§ 16 ust. 11 lit. k Regulaminu]"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2011 r. (VI Wydział Cywilny - VI ACa 998/10)

Branża:Usługi telekomunikacyjne

Wyrok:

Powrót