Numer wpisu:3198

Data wpisu:05/17/2012

Data wydania wyroku:07/01/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 516/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Wiesław Łajc, Andrzej Łajc

Oznaczenie pozwanego:"Centrum Developer" Sp. z o.o. w Sosnowcu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Cena określona w ust. 1 obejmuje 7% podatek od towarów i usług. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT w okresie realizacji umowy, cena określona w ust. 1 zostanie skorygowana do wysokości obowiązującego podatku"

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 maja 2010 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 957/11)

Branża:Nieruchomości


Powrót