Numer wpisu:4563

Data wpisu:04/25/2013

Data wydania wyroku:09/30/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3876/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Bogumiła Łabińska, Grzegorz Piątkowski

Oznaczenie pozwanego:Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"§ 12 Prawa i obowiązki Kupujących wynikające z niniejszych Umów mogą zostać przeniesione na osobę trzecią ("Nowy Kupujący") wyłącznie na podstawie umowy cesji, której stronami będą Kupujący, Spółka i Nowy Kupujący. Strony zastrzegają formę aktu notarialnego dla umowy cesji. Cesja może zostać dokonana wyłącznie przed uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku. W przypadku przeniesienia na Nowego Kupującego praw i obowiązków Kupujących wynikających z niniejszych Umów, Kupujący zobowiązują się do pokrycia kosztów administracyjnych cesji, dokonując w tym celu zapłaty na rzecz Spółki kwoty 5.000.00 zł (pięciu tysięcy złotych) brutto przed zawarciem umowy cesji. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie płatna na rachunek bankowy Spółki wskazany powyżej"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 480/12) oddalający apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Branża:Nieruchomości


Powrót