Numer wpisu:5981

Data wpisu:02/19/2015

Data wydania wyroku:09/18/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 1739/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Mariusz Kloc - Multikapitał "Emka Nieruchomości" w Toruniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Obowiązek zapłaty kary umownej (w wysokości określonej w pkt. 8) i prowizji (określonej w pkt. 4) dotyczy również sytuacji, w której umowę z klientem wskazanym przez PRZEDSIĘBIORCĘ zawrze pełnomocnik Zamawiającego lub osoba bliska (3) nawet dwa lata po wygaśnięciu niniejszej umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót