Numer wpisu:5730

Data wpisu:07/23/2014

Data wydania wyroku:05/20/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 6250/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Piotr Sołtan - SOŁTAN-NIERUCHOMOŚCI

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji ze sprzedaży zgłoszonego Obiektu i rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego, Firmie będzie przysługiwać częściowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej…% ceny wywoławczej określonej w § 4 (...)"

Branża:Nieruchomości


Powrót