Numer wpisu:922

Data wpisu:11/09/2006

Data wydania wyroku:08/17/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 100/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego „Fronton” Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Sądem właściwym do rozpatrywania wszystkich sporów wynikłych z umowy jest sąd siedziby Frontonu”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót