Numer wpisu:3971

Data wpisu:11/15/2012

Data wydania wyroku:08/24/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3739/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Gospodarczy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółka Mieszkaniowa "Salwator" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku nie zawarcia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej przez Realizatora, strony nie będą rościły względem siebie jakichkolwiek roszczeń w sposób pośredni lub bezpośredni związanych z niniejszą Umową, niezależnie od przyczyn niezawarcia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży"

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót