Numer wpisu:3519

Data wpisu:08/06/2012

Data wydania wyroku:10/11/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 728/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Wiesław Chwała

Oznaczenie pozwanego:Getin Noble Bank SA w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Kredytobiorca wyraża zgodę, aby wszelkie koszty i opłaty związane z Programem DOM BankAssurance w trakcie uczestnictwa w Programie, były doliczane do kwoty kredytu w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytowego, a w przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do raty kredytu"

Uwagi:Sąd Apelacyjny wyrok z dnia 14 lipca 2011 r. sygn. akt VIACa 74/11; Sąd Najwyższy postanowienie z dnia 14 czerwca 2012 r. I CSK 657/11

Branża:Usługi bankowe


Powrót