Numer wpisu:88

Data wpisu:06/04/2004

Data wydania wyroku:03/15/2004

Sygnatura akt: Sygn. akt XVII Amc 70/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Wojciech Pawlik – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „San-Bud” w Zielonej Górze

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez Wykonawcę stosownie do postanowień § 9 ust. 2 Wykonawca zwróci Zamawiającemu (-cym) sumę wpłaconą przez Zamawiającego (-cych) na poczet wynagrodzenia za dokończenie budowy Domu, w termie 30 dni od daty rozwiązania umowy potrącając należne Wykonawcy odszkodowanie umowne oraz wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia rozwiązania umowy, przy czym wynagrodzenie to zostanie ustalone w sposób jak w ust. 1 lit. a) i b)”.

Branża:Nieruchomości


Powrót