Numer wpisu:1885

Data wpisu:03/30/2010

Data wydania wyroku:07/27/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 335/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Marek Kowalek

Oznaczenie pozwanego:J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strona, z winy której doszło do odstąpienia obciążona zostanie na rzecz strony przeciwnej z tytułu niewykonania zobowiązania kwotą stanowiącą wartość 5% łącznej ceny brutto przedmiotu umowy, która to kwota, o ile nie zostanie zapłacona, może być potrącona ze świadczeń pieniężnych podlegających zwrotowi wskutek rozliczenia"

Branża:Nieruchomości


Powrót