Numer wpisu:4500

Data wpisu:04/12/2013

Data wydania wyroku:12/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3021/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Helena Hierasimowicz-Bednarz

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między apteką internetową, a jej klientami, jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Apteki"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót