Numer wpisu:2452

Data wpisu:07/19/2011

Data wydania wyroku:09/30/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 689/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Stanisław Idzikowski - Biuro Podróży Idenbus z siedzibą we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Niewykorzystanie w trakcie imprezy przez Klienta wszystkich świadczeń (z przyczyn leżących po stronie Klienta) nie uprawniają do zwrotu zapłaconej należności"

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Branża:Turystyka


Powrót