Numer wpisu:4149

Data wpisu:12/21/2012

Data wydania wyroku:07/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2322/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Portfolio Real Estate 14 Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Konskursu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby organizatora"

Branża:Nieruchomości


Powrót