Numer wpisu:888

Data wpisu:09/28/2006

Data wydania wyroku:05/18/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 86/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach

Postanowienie uznane za niedozwolone:“Zobowiązującej kupującego do zapłaty odsetek ustawowych od wpłat dokonanych na poczet ceny z opóźnieniem do dnia znalezienia nowego nabywcy na lokal mieszkalny, tj. po odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron. Naliczone w ten sposób odsetki mogą być potrącone przez sprzedającego z kwot wpłaconych wcześniej przez kupującego na poczet ceny za lokal mieszkalny”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót