Numer wpisu:1375

Data wpisu:04/15/2008

Data wydania wyroku:01/28/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 109/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:AWIM - Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych Dorota Wielgus Spółka komandytowa w Tarnowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Stronie sprzedającej przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym przy uwzględnieniu par. 4 umowy według wyboru Strony sprzedającej, jeżeli Strona kupująca będzie zalegała z zapłatą chociażby jednej raty (części) ceny sprzedaży lub jakiejkolwiek kwoty podatku od towaru i usług i nie dokona odpowiedniej płatności wraz z należnymi odsetkami w terminie 21 dni od dnia wymagalności, określonego w par. 3 niniejszej umowy."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót