Numer wpisu:4586

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:03/15/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3744/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu z/s Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji z kontynuowania nauki na uczelni po terminie, o którym w ustępie 1, Student jest zobowiązany do zapłaty Uczelni opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie (...)"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 651/12) oddalający apelację pozwanego

Branża:Edukacja


Powrót