Numer wpisu:5850

Data wpisu:11/21/2014

Data wydania wyroku:09/18/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 1859/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Monika Indrak - MAGIC NIERUCHOMOŚCI

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory wynikające z tej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla położenia nieruchomości"

Branża:Nieruchomości


Powrót