Numer wpisu:2541

Data wpisu:09/19/2011

Data wydania wyroku:03/15/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2237/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego: Andrzej Słota - Biuro Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek z siedzibą w Cieszynie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje dotyczące realizacji imprezy turystycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy pod warunkiem, że zostały na miejscu potwierdzone na piśmie przez pilota lub rezydenta w czasie trwania imprezy. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania"

Branża:Turystyka


Powrót