Numer wpisu:2548

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:02/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3562/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Wojciech Filipek - "Optim" w Rzeszowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie takich jak: odmowy wydania paszportu, nieważności wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Uczestnika terminów wpłat, choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne oraz innych Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z imprezy w odpowiedniej wysokości:
a) przy rezygnacji do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł/os.;
b) przy rezygnacji pomiędzy 44 a 31 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 10 % ceny imprezy;
c) przy rezygnacji pomiędzy 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 30 % ceny imprezy;
d) przy rezygnacji pomiędzy 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 60% ceny imprezy;
e) przy rezygnacji pomiędzy 7 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy 90 % ceny imprezy."

Branża:Turystyka


Powrót