Numer wpisu:6044

Data wpisu:04/20/2015

Data wydania wyroku:06/12/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1039/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Agata Szeliga

Oznaczenie pozwanego:BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót