Numer wpisu:890

Data wpisu:09/28/2006

Data wydania wyroku:05/18/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 86/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach

Postanowienie uznane za niedozwolone:“Dokonanie przez Sprzedającego zwrotu wpłaconych przez Kupującego kwot wraz z odsetkami na zasadach określonych w ust. 1 wyczerpuje pomiędzy stronami wszelkie roszczenia, wynikające z niewykonania umowy przez Sprzedającego”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót