Numer wpisu:4752

Data wpisu:05/28/2013

Data wydania wyroku:04/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 82/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Obrony Podstawowych Praw Konsumentów StOPPKa z siedzibą w Bydgoszczy

Oznaczenie pozwanego:Power Paweł Gorczyca Marek Gołosiński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy kupna-sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Power SP.J"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót