Numer wpisu:4532

Data wpisu:04/23/2013

Data wydania wyroku:12/19/2012

Sygnatura akt:VI ACa 1018/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Nike" z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Informacja o zmianie "tabeli opłat i prowizji" podawana jest do wiadomości członków przez umieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez kasę"

Uwagi:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 18 czerwca 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 2726/11) oddalił powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Branża:Usługi finansowe


Powrót