Numer wpisu:229

Data wpisu:01/06/2005

Data wydania wyroku:10/10/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 47/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W razie niewykonania umowy przez Kupującego Sprzedający może bez dodatkowego wezwania odstąpić od umowy i zatrzymać 35% wartości umowy. Przez niewykonanie umowy przez Kupującego strony rozumieją – zaleganie z płatnościami wymienionymi w § 3 niniejszej umowy więcej niż 30 dni od dnia ich wymagalności. Powyższe nie dotyczy pierwszej wpłaty, której nie wniesienie w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowych z winy Kupującego”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót